Güncel Okuma Sayısı: 620

Hasan Karagöz’den Çağrı

Fotoğraflar: Hilmi DİNÇER-Ali ÇTAK Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, yazılı bir açıklama yaparak STK’ların ve vatandaşların Sazlıdere’ye yapılacak FSRU Limanı ile ilgili ÇED raporuna itiraz etme süresinmin 22 Mayıs..

Fotoğraflar: Hilmi DİNÇER-Ali ÇTAK

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, yazılı bir açıklama yaparak STK’ların ve vatandaşların Sazlıdere’ye yapılacak FSRU Limanı ile ilgili ÇED raporuna itiraz etme süresinmin 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceğini belirterek, çevreye duyarlı olan herkesi itiraz etmeye davet etti.

Karagöz’ün açıklaması şöyle;

Değerli Arkadaşlar, hukuksuz bir şekilde mahkeme kararını yok sayıp mevzuata aykırı şekilde yapılan son İDK toplantısında son şekli verilen ÇED raporuna itiraz dilekçeleri ektedir. Kaymakamlı dilekçesi 22.Mayıs saat 17.00’ye kadar kaymakamlığa, CİMER dilekçesi 25 Mayısa kadar Çevre ve Şehircilik bakanlığına gönderilmesinin SAROS için önemi çoktur. Dilekçeleri tüm üyelerinize yayarak gönderilmelerinin sağlanması önemlidir. Kolay gelsin

 

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

itirazen gönderilmek üzere

 

KEŞAN KAYMAKAMLIĞINA

,

Saros FSRU İskele ve Boru Hattı Projesinin yeni ÇED başvuru dosyası bir çok itiraza rağmen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerine açılmıştır. Duyuruya göre Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Daha önce halk olarak ilettiğimiz bilimsel ve hukuksal itirazlarımız ve görüşlerimiz önceki ÇED sürecinde dikkate alınmamıştır. Halk olarak açtığımız ÇED Olumlu kararının iptali davasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hukuksuzluğu tescil edilerek bölgemize, denizimize zararlı bu projenin hukuksuz ÇED raporu iptal edilmiştir.

 

Edirne ili Keşan ilçesi Sazlıdere ve Gökçetepe köylerinde BOTAŞ –  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesi ve ÇED dosyası bilime, hukuka, mevzuata açıkça aykırı olduğundan ÇED başvuru dosyası reddedilmeli ve ÇED Olumsuz Kararı verilmelidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci hukukun ve doğanın korunmasını düzenleyen yasal bir süreçtir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yatırımları gözetmek değil çevreyi korumakla görevlidir. Devlet yetkilileri de ÇED mevzuatı ve aşağıda sunduğumuz gerekçeler nedeniyle çevreyi koruma görevlerini yerine getirmelidirler.

LNG taşıyan Dev Kargo gemilerinin 12 ay sürekli olarak Saros Körfezi’ne girip çıkması ve Saros FSRU Gemi İskelesi projesi kapsamında 24 ay sürecek inşaat ve dolgu çalışmaları körfezimizi mahvedecektir. Saros Körfezi’nin biyoçeşitliliği ülkemizi çevreleyen tüm denizlerimizden çok daha zengindir. Aynı zamanda söz konusu alan bizim de altında imzamız bulunan uluslar arası anlaşmalar ile çok sıkı şekilde korunan Posidonia oceanica deniz çayırlarının yoğun olarak bulunduğu alandır. Deniz çayırlarının bulunduğu alanda yapılacak en ufak bir faaliyet bile tüm Akdeniz ekosistemine geri dönüşü mümkün olamayan hasarlar verecektir.

 

Bu bölge, oluşumu milyonlarca yıldır devam eden çok özel bir habitattır. Yok olması durumunda, bölgeye üç beş tane ağaç dikmekle geri kazanılamayacağı, bilimsel bir gerçektir. Ancak bu yok oluş, ironik olarak bugün ekonomik gerekçelerle savunulan yatırımın, gelecekte yine ekonomik gerekçelerle insanların bölgeden göçmelerine yol açacaktır. Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 22.01.2018 tarihinde onaylanmıştır. 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planına göre proje alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi/Turizm Merkezi olarak planlanmıştır. Danıştay 6.Dairesi Başkanlığının verdiği karara göre “Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması” gerekmektedir.

 

Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Danıştay Kararları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bağlayıcıdır. Kesinleşmiş olan bu Danıştay kararı Saros kıyılarını koruma altına almıştır. Hiçbir merci, hiçbir Bakanlık bu kararın aksine olan bu ÇED raporu başvurusunu kabul edemez. Saros Körfezi’nde yer alan Sulak Alanlar, Doğal Göller ve Delta alanlarının uluslararası gündeme taşınmasına neden olan ‘Önemli Kuş Alanı (ÖKA)’, ‘Önemli Bitki Alanları (ÖBA)’ ve ‘Önemli Doğa Alanı’na (ÖDA)’ yönelik olarak turizm amaçlı plan kararları geliştirilmiştir.

 

Mahmutköy Botaş Doğalgaz Ana Dağıtım Hattına kadar 17 kilometre boyunca yapılacak orman kesimleri, tarım arazi tahribatı bölgenin fauna ve florasını da çok olumsuz etkileyecektir. Deniz ve kara canlıları öncelikle inşaat, hafriyat, orman kesimleri, yol açmalar ve sonraki gemi faaliyetleriyle sayı ve tür olarak nesilleri tehlike altına girecektir.

Proje alanı Saros Körfezi’nin ve Koru Dağlarının en duyarlı yörelerindendir. Proje alanına 5,8 km mesafede olan Saros Körfezi Sulak Alanı bulunmaktadır. “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar araştırılmamıştır. “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği “Özel Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar konusunda proje bazında araştırma yapılmamıştır. Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar konusunda proje bazında araştırma yapılmamıştır. Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, konusunda proje bazında araştırma yapılmamıştır. “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar konusunda proje bazında araştırma yapılmamıştır. “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar, konusunda proje bazında araştırma yapılmamıştır.

 

1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planında ve 1/25.000 Edirne İl Çevre Düzeni Planında proje alanı Enerji Depolama Alanı değildir. Üst ölçekli planlarda değişiklik yapılmadan bu projeye ÇED Olumlu Kararı verilemez. Planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesinin işletme aşamasında iskeledeki ünitelerin bakımları sırasında atık yağ oluşumu olabilecektir. 12 ay sürekli gelecek olan dev kargo gemilerinin sığ körfez sularında karaya oturması ve kış koşullarında yaşanacak gemi kazalarında körfezde ciddi kirlilik ve ekolojide ciddi tahribat oluşacaktır. Saros Körfezi 1.Derece Deprem Bölgesidir. Saros Körfezi aktif fay hattı üzerindedir. Liman ve boru hattının olası bir depremde zarar göreceği ve bu sebeple Saros Körfez’ine de zarar vereceği açıktır. Projeye ilişkin olarak Atık Yönetim Planı Hazırlanmamıştır. Projenin Saros Körfezi’ne kümülatif etkisi değerlendirilmemiştir. ÇED başvuru dosyasının aksine boru hattı çoğunluk Tarım Arazisinden değil Ormanlık Alanlardan geçecektir. Bu da büyük bir orman kırımı ve flora-fauna katliamının gerçekleşmesine yol açacaktır.

 

Çevre mevzuatına göre proje değerlendirilmesinde “halkın katılımı” ilkesi esastır. Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerine göre halkın istemediği hiçbir projeye hiçbir yatırıma izin ve onay verilemez. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmadan,   projenin gerçekleştirilmesinin bilim ve hukuk açısından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın sürecin sonlandırılması Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği gereğidir.

Yeni ÇED başvuru dosyasına dair Halkın Katılımı Toplantıları Gökçetepe Köyü, Sazlıdere Köyü, Mecidiye Köyü, Erikli Sahili, Yayla Sahili, Karaincirli Köyü, Keşan İlçesi, Enez İlçesi, Gelibolu İlçesi ve Adilhan Köyü’nde hiç yapılmamış olup yeni ÇED sürecine Halkın Katılımı sağlanmamıştır.

 

EDİRNE ili KEŞAN ilçesi sınırları içerisinde BOTAŞ – BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. tarafından yapılması planlanan SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesi ile ilgili 06/05/2020 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirileceği 21.04.2020 günü Bakanlık internet sitesinde duyurulmuştur.

Bu duyuru içerisinde BOTAŞ şirketinin SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesi ile ilgili hazırladığı YENİ ÇED BAŞVURUSU da yayınlanmıştır. SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesi ile ilgili YENİ ÇED başvurusunun çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilmesi usule, bilime ve hukuka aykırıdır. Çünkü mahkemenin iptal gerekçelerine ve bilirkişi raporundaki bilimsel tespitlerine göre Saros FSRU projesi de ÇED süreci baştan sona hukuksuz ve akıl dışıdır.

 

Genel müdürlüğünüz 30.04.2020 günü yaptığı internet duyurusu ile halkın katılım toplantılarının ertelendiğini duyurmuştur. Ancak genel müdürlüğünüz Saros FSRU inceleme değerlendirme komisyon toplantısını ertelememiştir. Bu durumda İDK toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve bölgede yaşayan kişi ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilmesi gerekirken resmi hiçbir duyuru yapmadan 06.05.2020 günü yapılacak SAROS FSRU İDK toplantısını ileri bir tarihe ertelemeyerek sadece yazılı görüşler alınması yani fiziki İDK toplantısı yapılmaması usule ve ÇED yönetmeliğine açıkça aykırıdır.

Saros körfezinde yaşayanların ve kuruluşlarımızın ÇED İDK toplantısına katılma ve görüş bildirme hakları bulunmaktadır. Toplantıya katılım ve toplantıda görüş bildirme hakkının engellenmesi veya ileri bir tarihte fiziki ve gerçek bir toplantı düzenlenmemesi, ÇED Katılım ilkesine açık aykırılık ve hukuksuzluk oluşturmuştur. İDK TOPLANTISININ BÖLGEDE YAŞAYAN İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN KATILIMIYLA YAPILMAMASI, BU ZORLU CORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE ALELACELE İLAN EDİLİP SONRA DA TOPLANTININ YAPILMAYIP SADECE KOMİSYON ÜYESİ KURUMLARDAN YAZILI GÖRÜŞ İSTENMESİ KAMU YARARI İLKESİNE DE HALKIN KATILIMI İLKESİNE DE AÇIKÇA AYKIRIDIR. ÇEVREYİ KORUMAKLA GÖREVLİ BAKANLIĞINIZDAKİ BU HIZ VE ACELENİN HALKA RAĞMEN, BİLİMSEL RAPORA RAĞMEN, MAHKEME KARARINA RAĞMEN SADECE BOTAŞ ŞİRKETİNİN DIŞ ALIM VE DIŞ SATIM TAAHÜTLERİ İÇİN OLDUĞUNUN, DOĞA VE YAŞAMI HİÇE SAYDIĞININ ARTIK FARKINDAYIZ.

 

Edirne İdare Mahkemesinin 2019 / 943 E.sayılı dosyasından verilen karar ile önceki ÇED Olumlu Kararı iptal edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesi Nihai ÇED Raporundaki 14 önemli hukuksuzluğu ve ÇED Yönetmeliğine aykırılığı hüküm altına almıştır. Mahkeme iptal kararına dayanak olan 10 Uzman ve Akademisyen tarafından oybirliğiyle hazırlanan Bilirkişi Raporunda ise 90 civarında bilime ve ÇED Yönetmeliğine aykırılık ayrıntılı olarak tespit edilmiştir.

Somut durumda Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesi uygulanamaz. Çünkü ortada bir veya bir kaç aykırılık değil 90 civarında bilime, hukuka ve ÇED yönetmeliğine aykırılık vardır. Mahkemeye sunulan Bilirkişi Raporu resmi ve hukuki bir belge olarak Sayın Komisyonu idari ve hukuki olarak bağlayıcıdır. Saros körfezi, Trakya bölgesi ve ülkemiz için çok önemli bir doğal varlıktır. Proje alanı, Saros Körfezi 2006 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup 2010 yılında da Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi ilan edilmiştir. Proje alanı devlet olarak imzaladığımız Barselona Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesi kapsamında kalmaktadır. Botaş şirketi hem halka hem de bilime rağmen 1.Derece Deprem Bölgesi üzerine Liman ve Boru Hattı kurmak istemektedir. Şirketin ısrarı sadece dış ülkelerden doğal gaz alım ve satımı içindir. Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesi akla, bilime, doğaya, hukuka zarardır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü açıkça düzenlenmiştir. Bilimsel ve yargısal olarak geçersizliği DOKSAN AYRI SEBEPLE tespit edilmiş ve ON DÖRT AYRI hukuka aykırılığı MAHKEMECE resmen tespit edilen ve BOTAŞ tarafından Saros Körfezimize, HALKA RAĞMEN ısrarla kurulmak istenen SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesi ve hukuksuz başlatılan yeni ÇED süreci mevzuata aykırı olarak yürütülmüştür.

 

Anayasa’nın 17. maddesi, 45. maddesi, 56.maddesi, 169.maddelerine, Çevre Kanununa, Edirne İdare Mahkemesinin kararına ve Bilirkişi Raporuna tamamen aykırı olan Trakya’nın ve tüm Saros Körfezi’nin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına zarar verecek, doğal yaşamı ortadan kaldıracak Edirne İli Keşan İlçesi Sazlıdere ve Gökçetepe Köylerinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesine ait son şekli verilen ÇED raporunun reddedilerek Saros FSRU Gemi İskelesi projesine ÇED Olumsuz kararı verilmesini bölgede yaşayanlar olarak talep ediyoruz. Saygılarımızla. 21.05.2020

 

 

ADI   SOYADI           :

 

 

İMZA                          :

 

 

TC.KİMLİK NO         :

 

ADRES                       :

CİMER DİLEKÇESİ

Saros FSRU İskele ve Boru Hattı Projesinin yeni ÇED başvuru dosyası bir çok itiraza rağmen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerine açılmıştır.  LNG taşıyan Dev Kargo gemilerinin 12 ay sürekli olarak Saros Körfezi’ne girip çıkması ve Saros FSRU Gemi İskelesi projesi kapsamında 24 ay sürecek inşaat ve dolgu çalışmaları körfezimizi mahvedecektir. Saros Körfezi’nin biyoçeşitliliği ülkemizi çevreleyen tüm denizlerimizden çok daha zengindir. Deniz çayırlarının bulunduğu alanda yapılacak en ufak bir faaliyet bile tüm Akdeniz ekosistemine geri dönüşü mümkün olamayan hasarlar verecektir.1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planına aykırı bu göre proje alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi/Turizm Merkezi olarak planlanmıştır.

 

Danıştay 6.Dairesi Başkanlığının verdiği karara göre “Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması” gerekmektedir. Mahmutköy Botaş Doğalgaz Ana Dağıtım Hattına kadar 17 kilometre boyunca yapılacak orman kesimleri, tarım arazi tahribatı bölgenin fauna ve florasını da çok olumsuz etkileyecektir. Deniz ve kara canlıları öncelikle inşaat, hafriyat, orman kesimleri, yol açmalar ve sonraki gemi faaliyetleriyle sayı ve tür olarak nesilleri tehlike altına girecektir.Proje alanı Saros Körfezi’nin ve Koru Dağlarının en duyarlı yörelerindendir. Proje alanına 5,8 km mesafede olan Saros Körfezi Sulak Alanı bulunmaktadır.  Proje ve ÇED raporu “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” ne Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planına aykırıdır. Edirne İdare Mahkemesinin 2019 / 943 E.sayılı kararı ile önceki ÇED Olumlu Kararı iptal edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesi Nihai ÇED Raporundaki 14 önemli hukuksuzluğu ve ÇED Yönetmeliğine aykırılığı hüküm altına almıştır. Mahkeme iptal kararına dayanak olan 10 Uzman ve Akademisyen tarafından hazırlanan Bilirkişi Raporunda ise 90 civarında bilime ve ÇED Yönetmeliğine aykırılık ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. 90 ayrı hukuksuzluk varken Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesi uygulanamaz. Çünkü ortada bir veya bir kaç aykırılık değil 90 civarında bilime, hukuka ve ÇED yönetmeliğine aykırılık vardır. Mahkemeye sunulan Bilirkişi Raporu resmi ve hukuki bir belge olarak Sayın Komisyonu idari ve hukuki olarak bağlayıcıdır. Mevzuata tamamen aykırı olan Trakya’nın ve tüm Saros Körfezi’nin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına zarar verecek, doğal yaşamı ortadan kaldıracak Edirne İli Keşan İlçesi Sazlıdere ve Gökçetepe Köylerinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan SAROS FSRU GEMİ İSKELESİ projesine ait son şekli verilen ÇED raporunun reddedilerek Saros FSRU Gemi İskelesi projesine ÇED Olumsuz kararı verilmesini bölgede yaşayanlar olarak talep ediyorum.

 

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL